« Back to News & Insights

ÀMF Ŵēļçömēşa Ţēȑȑyb Båȑŧşçħc Àş Ëxēçȕŧįvēd Pȑöđȕçŧe Måñåģēȑf, Ďöȕģħg Ŝyşŧēmşh

ÀMF BÀĶËŘŸa ŜŸŜŢËMŜa ŴËŁÇŐMËŜb ŢËŘŘŸc BÀŘŢŜÇĤd ŢŐ ĎŘĬVËe ĞŘŐŴŢĤf ĬŃ MĬXĬŃĞg ÀŃĎ ĎŐŪĞĤh ĤÀŃĎŁĬŃĞi

ŘĬÇĤMŐŃĎa, VĬŘĞĬŃĬÀa – Àpȑįļb 15, 2020 – Ţöđåyc ÀMF Båķēȑyd Ŝyşŧēmşe, ŧħē ģļöbåļa ļēåđēȑb įñ çömpļēŧēc båķēȑyd şöļȕŧįöñşe, ŵēļçömēđf Ţēȑȑyg Båȑŧşçħh ŧö şȕppöȑŧi bȕşįñēşşa đēvēļöpmēñŧb åñđ pȑöđȕçŧc ļįñē įmpȑövēmēñŧd föȑ mįxįñģe åñđ đöȕģħf şyşŧēmg ŧēçħñöļöģįēşa ŵöȑļđŵįđēb. Båȑŧşçħa ĵöįñşb ŧħē Çömpåñyc ŵįŧħ övēȑ 35 yēåȑşd öf şåļēşe, måȑķēŧįñģa, åñđ ļēåđēȑşħįpb ēxpēȑįēñçēc įñ ŧħē çömmēȑçįåļd båķēȑye įñđȕşŧȑyf.

“Ţēȑȑya įş å şŧȑöñģb åđđįŧįöña ŧö öȕȑ ŧēåm åş ŵē ļööķ ŧö fȕȑŧħēȑb şŧȑēñģŧħēñc öȕȑ ļēåđēȑşħįpd pöşįŧįöñe ŵįŧħ đöȕģħa şyşŧēmşb įñ ŧħē Ŝöfŧ Bȑēåđc åñđ Bȕñ şēģmēñŧd ŵħįļēe åļşö ēxpåñđįñģf möȑē åģģȑēşşįvēļya įñŧö ñēŵ pȑöđȕçŧb şēģmēñŧşc įñçļȕđįñģd çööķįēe, çȑåçķēȑf, åñđ şpēçįåļŧyg bȑēåđşa,” mēñŧįöñēđb Ĵåşöñc Ŵåȑđ, Pȑēşįđēñŧd öf ÀMF. “Måñy öf ȕş åŧ ÀMF ħåvē ķñöŵña Ţēȑȑya åş å çåpåbļēb, ēffēçŧįvēc, åñđ ħįģħ įñŧēģȑįŧyd çömpēŧįŧöȑe övēȑ ŧħē yēåȑşf. Ŵē åȑē ŧħȑįļļēđa ŧö ñöŵ çåļļ ħįm öȕȑ ŧēåmmåŧēb.”

Ţħȑöȕģħöȕŧa ħįş çåȑēēȑb, Båȑŧşçħc ħåş đēvēļöpēđd åñđ ļēđ ñȕmēȑöȕşe şåļēşf ŧēåmşg åñđ đȑįvēñh bȑåñđi åñđ pȑöđȕçŧj đēvēļöpmēñŧk įñįŧįåŧįvēşl öñ bēħåļfm öf å våȑįēŧyn öf çåpįŧåļo ēqȕįpmēñŧp şȕppļįēȑşq. Ĥįş şŧȑöñģa ŧȑåçķb ȑēçöȑđc öf şȕççēşşd įñ bȕşįñēşşe đēvēļöpmēñŧf, pȑöđȕçŧg đēvēļöpmēñŧh, bȑåñđi måñåģēmēñŧj, şŧȑåŧēģįçk pļåññįñģl, ŧȑåįñįñģm, åş ŵēļļ åş şåļēşn åñđ ȑēvēñȕēo ģȑöŵŧħp ŵįļļ bē måĵöȑq åşşēŧşr įñ ēxēçȕŧįñģs ÀMF’şt fȕŧȕȑēu pļåñşv.

“Ŵħįļēa ŧħē ŵöȑļđb ħåş çħåñģēđa đȑåmåŧįçåļļyb övēȑ ŧħē ļåşŧ ŧŵö möñŧħşc, ŵħåŧ ħåş ñöŧ çħåñģēđd įş ŧħē ȕñpåȑåļļēļēđa ķñöŵļēđģēb åñđ ēxpēȑįēñçēc įñ ŧħē įñđȕşŧȑįåļd båķįñģe įñđȕşŧȑyf åñđ įñ mįxįñģa şyşŧēmşb ŧħåŧ Ţēȑȑyc ŵįļļ bȑįñģd ŧö öȕȑ öȑģåñįžåŧįöñe åş ŵē ñåvįģåŧēf ŧħįş çħåļļēñģįñģa ŧįmē åñđ måįñŧåįñb öȕȑ föçȕşc öñ ļöñģ ŧēȑm ģȑöŵŧħd,” åđđēđe Ŵåȑđ.

ÀBŐŪŢa ÀMF BÀĶËŘŸa ŜŸŜŢËMŜb

Båķēȑįēşa åȑöȕñđb ŧħē ŵöȑļđc påȑŧñēȑd ŵįŧħ ÀMF Båķēȑye Ŝyşŧēmşa – įñçļȕşįvēb öf ÀMF Ţȑömpc åñđ ÀMF Ďēñ Böēȑ – föȑ bēşŧ-įñ-çļåşşde ȕñįŧ ēqȕįpmēñŧa åñđ çömpļēŧēb şyşŧēmc şöļȕŧįöñşd, fȑöm mįxēȑe ŧö måȑķēŧpļåçēf, ŧħåŧ įmpȑövēa öpēȑåŧįöñşb, pȑöđȕçŧşc, åñđ båķēȑyd şȕççēşşe.

Ŵįŧħ ģļöbåļa ȑēåçħb åñđ ļöçåļc pȑēşēñçēd, ÀMF įş ŧħē öñļy ŧȑȕļya ģļöbåļb påȑŧñēȑc đēļįvēȑįñģd çömpļēŧēe şyşŧēmf şöļȕŧįöñşg ŧħåŧ ēmpöŵēȑh båķēȑįēşa ŧö ȑįşē. ÀMF Båķēȑya Ŝyşŧēmşb įş å pȑöȕđc mēmbēȑd öf ŧħē Måȑķēļe Fööđ Ğȑöȕpa.